27/10/2021

Car blo deputi Komisina

Deputi Komisina Hemi Aksiden

Truck blong Police, COMPOL 2, I kasem wan aksiden lo 11pm lo wednesday long rod I go long Nambatri, long Vila.

witness we I witnesem rod aksiden ia long tede moning, hem I talem se trak blong polis I kasem big damej long fored blong hem, afta we I sperem wan tri long saed blong rod.

Trak ia Deputy polis komisina,John Taleo nao I draevem. Sam ae witness I talem se Mista Taleo I smel alcohol taem hem I kamaot long truck.

Hem ia I nambatu aksiden, we I involvem Deputy Komisina blong Polis Taleo. Fes aksiden blong hem I bin tekem ples kolosap long 2 yia I pas, long rod I go long Pango village.

Acting polis komisina blong polis tede, Job Esau, we hem tu I bin go lukim aksiden ia I talem se hem I no hapi long fasen we senia ofisa blong polis ia I mekem, from hem I talem tu se I no festaem we aksiden olsem I tekem ples mo I involvem Mista Taleo. Mista Esau I talem se loa mo jastis I blong evriwan, mo polis I mas dil wetem kes ia.

witness ia I save se wan truck blong wan prominent hardware long Vila I bin go fiu minit afta long aksiden, blong remuvum trak blong polis. Be Akting polis komisina I bin stopem olgeta blong no mekem, from olgeta blong polis traffic I no go mekem ripot blong olgeta yet, olsem part blong nomol wok blong olgeta blong mekem taem I gat wan aksiden I happen .

Long fes aksiden blong Mista Taleo long rod I go long Pango, sem samting I bin happen

(James Walau hemi rite)