05/12/2021

Divelopmen blong Futbol long Mauwia

Divelopmen blong Futbol long Vanuatu i save kam antap bikwan long ol taem we i stap kam, tru long ol divelopmen prokram, long wanwan klab o insaed long ol skul, emi toktok blong George Kalo we hemi koj blong Mauwia futbol klab.

Long stat blong manis ia i bin luk opening blong wanem oli kolem ‘Development For Life Program’ blong Mauwia futbol klab long Port Vila.

Insaed long prokram ia i kat wanem oli kolem ‘Kids Game’, hemi ol ‘basic’ futbol kem we i involvem olketa pikinini we yia blong olketa i stat long siks kasem ten yia.

Afta long hemia I kat ‘Development Centre’ we hemi involvem ol pikinini blong yia ten kasem twelf we oli stat blong lanem ol ‘General Aspects’ blong futbol, espeseli blong divelopem ol besik save long saed blong futbol.

Afta long hemia i kat ‘Centre of Exellence’ we i tekem tugeta ol pikinini ej twelf kasem fiftin we oli kam nao blong lanem ol ‘General Technicals’ mo ‘Tactical Aspects’ blong kem.

Laswan nao hemi involvem ol ej sikstin kasem twenti yia, mo olketa ia oli stat blong ko moa insaed long ‘Technical’ mo ‘Tactical Playing Style’ mo sistem blong kem, mo tu bambae oli stat blong involvem olketa tu  long ol kompetisen.

Wan niufala prokram tu we oli putum insaed long divelopment program ia hemi baebol mo spot, mo mein tingting bihain long hem hemi blong divelopem ol ‘Spiritual Values’, blong helpem wan pikinini i kam wan naisfala pikinini lo haus, long komiuniti mo wan gudfala sitisen blong Vanuatu.

“Nara program we bae yumi introdiusum yet hemi ‘Just Play’ prokram we VFF I stap ranem finis naia, mo mi stap negotiate blong introdiusum I kam insaed long prokram ia” hemi toktok blong George Kalo, man we i statem program.

Long nara nius blong baebol mo spot, Kalo i talem se hemi stap okanaesem wan ‘Level 1 Sport Leadership Course’, long Shefa Province mo tu hemi sta sendem Graham Manses we hemi wan long ol ‘Trainee Coach’ insaed long divelopmen program blong ko long Fiji long manis Septemba yia ia blong ko tekem ‘Level 2 Sport Leadership Course’ mo kambak helpem divelopmen blong laef prokram blong Mauwia FC.

Photo credit: Daniel Benjamin