18/10/2021

GJP Bae Sapotem VP Kandidet

PRES RILIS (15 Septemba 2015)

GJP bae i no putum wan kandidet blong kontestem Port Vila By-Eleksen, be bae pati i sapotem nomo VP kandidet Kenneth Natapei. Wetem bigfala namba blong ol votas we GJP i gat long Port Vila konstituensi, pati i biliv se sapot blong hem bae i save mekem Kenneth Natapei i winim by-eleksen ia.

Presiden blong GJP, Hon. Ralph Regenvanu, i mekem anaonsmen ia tede folem disisen blong GJP Nasonal Eksekutiv mo GJP Port Vila Konstituensi Eksekutiv.

Disisen ia we GJP i tekem hemi blong rispektem MOU we GJP i saenem wetem VP long 2012 blong wok tugeta long namba 10 legislature. Semtaem, GJP i wantem rispektem mandet we Nasonal Executive Kaonsel blong VP i givim long Kenneth Natapei blong contest from jea we let papa blong hem Nipake Edward Natapei i bin holem long Port Vila Konstitutensi.

Yestede Port Vila Eksekutiv blong GJP i bin mitim Kenneth Natapei, mo Kenneth i bin talemaot long olgeta visen blong hem blong provaedem wan voes blong ol yangfala insaed long Palamen. GJP hemi wan pati we oltaem i sapotem ol niufala man mo espesli ol yangfala blong kam insaed long politik. Pati i biliv se hemi taem blong mas luksave ol yangfala. Eksampol hemi long las Port Vila by-eleksen long 2014 we GJP i bin ranem yangest kandidet long eleksen ia, Andrew Napuat. GJP bae i glad blong sapotem bakagen yangest kandidet we i stap kontest long by-eleksen ia.

Presiden blong GJP, MP blong Port Vila Ralph Regenvanu, hemi stap apil long ol GJP sapota long Port Vila konstituensi blong vot long VP kandidet Kenneth Natapei long by-eleksen ia. GJP bae i joenem VP wetem ol narafala pati long Oposisen long kampen tim blong Kenneth Natapei.