18/10/2021

GJP Eksekiutif i Endosem Finis 14 Kandidet Blong Snap Eleksen

GJP Nasonal Eksekutiv i bin mit long wiken mo apruvum 14 kandidet blong kontestem eleksen ia long kala blong GJP.

GJP hed ofis long wik ia i konfem se 12 blong olgeta kandidet ia i redi finis blong go long eleksen, be narafala 2 i gat sam wok blong mekem yet blong konfemem olgeta.

Det blong snap eleksen afta we presiden blong ripablik i disolvem hemi 22 Januari 2016.