18/10/2021

Kojing Kos Bae Leftemap Futbol Blong Ol Woman

Ol lokol koj blong Vanuatu i pos long wan foto wetem instrakta blong kos blong olgeta long Vanuatu football academy. Photo: VANUAFOOT media
Ol lokol koj blong Vanuatu i pos long wan foto wetem instrakta blong kos blong olgeta long Vanuatu football academy. Photo: VANUAFOOT media

Wan kojing kos las wik long Vanuatu Futbol academy bae i save leftemap futbol blong Vanuatu long saed blong ol woman i go antap moa.

Kos ia we Oceania Football Confederation i ranem wetem Vanuatu Football Federation nao i ranem i blong helpem ol woman futbol koj espeseli blong kojem mo developem ‘women’s football’ players mo emia i includem sam man tu we oli kojem ol klab blong ol woman. Stantet blong futbol blong Vanuatu i stap go antap bakeken afta long las sisen oli manej blong ple ol semi-final maj mo final blong Women’s Open League taon long Luganville Santo.

Mo patisipesen blong Vanuatu U-20 woman long las OFC U-20 Women’s Championship long Tonga we Vanuatu i manage blong winim New Caledonia long wan sko blong 4-0 hemi wan fes taem win bakeken long histri blong putum nem blong Vanuatu insaed long sko bod afta we Vanuatu i bin stap lus mo kaikai siro long taem i kam finis.

Win blong olgeta i putum Vanuatu long namba 3 ples afta we hemi dro wetem Samoa bakeken insaed long Oceania we hemi wan positif risal blong olgeta we oli stap long kojing kos ia long futbol academy. Papua New Guinea bae hostem nekis tunamen blong ol woman long 2016 OFC U-20 long Port Moresby mo hemi eim blong olgeta koj ia i go bak wetem wanem oli lanem blong save divelopem futbol mo semtaem ol pleya save kam fit blong ple long ol nekis kompetisen.