22/10/2021

Natuman: Provinsol gavman i kat bikfala wok blong kodinetem gud ol gavman sevis

Ol Provinsol Gavman blong Vanuatu i kat bikfala rol blong kodinetem ol difren dipatmen we oli beis long provins blong mekem se sevis i kat impakt blong hem long ol pipol long komuniti.

Dipiuti Praem Minista, Joe Natuman, i talem se Nasenal Gavman i disentrolaesem ol sevis blong hem i ko long ol provins be provinsol gavman i kat bikfala wok blong kodinetem gud ol sevis ia.

Mr Natuman, i talem se taem i nokat wan gud kodineson bambae sevis i no save tumas efekt long ol provins olsem we gavman i wandem.

(Source: Gabriel Vusi Lai)