23/10/2021

PM Loughman: Bae pipol blong Vanuatu i benefit long frut blong wok blong Marakipule

Praem Minista Bob Loughman Marakimanu mo fes politikol advaesa blong hem we hemi hae jif blong Shepherd Islands John William Timakata oli lidim wan kavman delekesen i go long haus blong let Johnson Marakipule Naviti, hae komisina blong Vanuatu long New Zealand, long Nambatu eria blong pem rispek afta long pasing blong hem.

Long toktok blong hem, PM Loughman i talem tok tenkiu long family blong Makira mo Shepherd Islands blong oli save raisem wan lida olsem Marakipule mo letem hem blong sevem nesen blong hem long ova twenti yia.

“Kontribusen blong hem i bigwan tumas, lokoli mo rijenali mo long wol tu”, Head blong Gavman I talem.

Long 2017 hemi tekem up niu pos blong hem olsem hae komisina blong ripablik blong Vanuatu long Wellington, New Zealand, kassem hemi ded.

“Ol frut blong wok blong hem, bae ol jeneresen blong tumoro bae oli benefit long hem yet”, PM Loughman i talem.

“Olsem Praem Minista, mi stap talem tenkiu long yufala from kontribusen blong hem long nation” Loughman i finisim toktok blo hem long nem blong kavman blong Vanuatu.

Long saed blong wok blong politik, PM i talemaot long ol famili tu se hemi bin sev wetem papa mo mama blong let Johnson Marakipule Naviti, mo olsem presiden blong Vanua’aku Pati, hemi stap serem sori blong pati long ol famili mo sapota.

Late Marakipule hemi bin kontribiut plante long jioj tu mo long komiuniti blong hem long Port Vila mo aelan.

“Tenkiu long seives we hemi mekem long kantri blong hem” PM Loughman mo semtaem presiden blong VP i talem.

“Ol frut blong wok blong hem, bae ol jeneresen blong tumoro bae oli benefit long hem yet”, PM Loughman i talem.

Hemi se bae wik blong serem sori blong kavman mo kaontri i kontiniu kasem bodi blong let hae komisina i kasem bak kantri mo bae oli putum bodi i silip long ples blong hem.

Minista blong Faenans Johnny Koanapo Rasou i talem long fored blong ol famili se let hae komisina hemi bin wan sofsof man mo hemi wan tru man mo lida we hemi wantem sevem gud kantri blong hem oltaem.

Kavman tru long foren afea, Covid-19 task fos mo ol famili oli stap long last stej blong sendem bak bodi blong let Marakipule i kambak long kantri.

End