27/10/2021

Sam Polis i Gat ol Atitude Problem

Plante pipol oli stap tok agensem ol rabis aksen mo sam rabis fasin we sam memba blong Polis fos oli stap mekem.

Long wik ia, plante toktok I kamaot long sosiol media. ‘’Ol fasin ia oli stap long taem finis I kam, be from naoia we plante man oli kat akses long Facebook, I mekem ol fasin ia I no moa save haed..’’ wan sos i talem.

Long konsen kamoat from fasin we sam memba blong polis oli stap mekem mo public I no glad long hem olsem fasin blong ignorem man taem I stap long trabol, fasin blong drong, swe, faet mo kivim kil long naraman, I mekem pipol naoia I no moa save tolereitem ol attitude olsem mo mas kamaot long wan pablik forum blong tok akensem.

‘’Mi ting se Polis i gat wan sloken we oli se “Police hemi fren blo yu”, be sam aksen blong olgeta naoia ino reflectem moto blong olgeta… Mi stap luk taem hemi wan fren o famili blo olgeta, oli no stap abusem olgeta, kilim olgeta, lego ofenda i go free, be taem hemi wan ofenda we oli no save, oli ting se hemia ia nao chance blo oli kilim nogud hem”, wan konsen mama I talem.

I gat wan kes blo las wiken we i gat alekesen se sam ‘off duty’ polis ofisa oli bin involv long wan faet, YTS I bin askem long wan sos we save gud loa se anda long Polis act, I oraet blong ol Polis save kilim kivim kil long wan man we sarenda o anta kastoti finis, i no pas lo kot, nogat jajmen iet, hemi se ‘’Nogat nomo oli breakem law ia nao, sapos hemi self defence yes I oraet.’’

Wan memba blong YTS i se ‘’attitude nao hemi mein problem, mo fasin we I luk kavman I mekem politik kontrolem posisen blong komisina blong Polis nao I mekem se disiplin I foldaon bikwan insaed long fos. I kut blong wan man ovasi I kam tekem position ia.’’

“Andanit lo loa we I stap, I no alaoem yet, be sipos I kat Amendmen insaed long Police Act, bambae I save allowem wan man ovasi blong apply’’ source ia i talem.

From ol insiden blo wiken we i jes pas i no niu, i mekem pablik i stap kwestinim stret fasin blong selektem ol niu polis insaed long fos we i luk olsem oli no save wok blo olgeta mo ol boundaries blo olgeta outside mo off duty, i mekem se yumi stap luk kaen fasin olsem I stap kohet yet.