23/10/2021

Vanuatu I Lusum Wan Top Difenda Blong Hem Selwyn Sese Ala

Vanuatu i lusum long wik ia wan top difenda blong hem we hemi Selwyn Sese Ala blong not Ambae.

Selwyn we i kat 29 yia nomo i bin ple long Amicale futbol klab, Spirit 08 FK mo ripresentem Vanuatu long nasonal tim i bin lusum laef blong hem mande naet emia long blaksan eria long Port Vila.

Yangfala ia i we kat wan gudfala rikod blong futbol long lokol lik mo nasonal level olsem wan difenda i stat kam popula long 2011 mo 2012.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Selwyn Sese Ala long maj akensem New Caledonia

Hemi bin ple naen FIFA maj mo aot long naen maj ia hemi bin skorem 1 poen emia long South Pacific Games long 2011 akensem American Samoa.

Hemi ple fes intanasonal maj blong hem long 2011 akensem Solomon Islands long Port Vila mo stap 3 sisen wetem Amicale FC bifo hem transfea i go long Spirit 08 FC long yia ia, mo oli bin mekem wan big impruvmen long las sisen.

Selwyn i kamaot long wan family we oli ple futbol mo brata blong hem Hilmon Sese hemi holem wan FIFA baj long saed blong refri.

Hemi livim bihaen woman blong hem wetem tu pikinini.