25/10/2021

HERMAN I TALEM SE VBTC I WINIM EXCLUSIVE RAET BLONG BRODKAS FIFA 2018

Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation (VBTC) emi winim Exclusive Television Brodkas Raet blong 2018 FIFA WOL KAP. Antaslo emia, emi winim exclusive television brodkas
raet blong FIFA Anda-17 mo FIFA ANDA-20 Wol KAP blong Ol Woman.

Emia i minim se television blong yumi, Television Blong Vanuatu, em nomo emi holem legal raet blong karem laev kaveredge blong trifala FIFA Wol Kap events ia long Vanuatu mo, folem exclusive laesens ia, emi mas protektem olgeta FIFA brodkas raet long eria blong Vanuatu.

2018 FIFA Wol Kap bambae I tek pleslong Russia long namba 14 Jun I go long namba 15 Julae.

FIFA Anda-20 Wol Kap blong ol Woman bae oli holem long namba 5-24 Ogis long Franis, FIFA Anda-17 Wol Kap blong Ol Woman bae I tek ples long Uruguay long namba 13 Novemba go kasem namba 1 Disemba.

Francis Herman (Photo), Jif Exekutif bong VBTC emi talem se VBTC emi wokhad blong winim olgeta brodkas raets ia blong mekem se emi fri nomo long yumi evri wan blong folem trifala Wol Kap ia.

“Bae mifala i joenem wetem ol patna blong mifala blong mekem se plante blong yumi long Vanuatu oli save enjoyem laev mo fri kaveredge blong Wol Kap”.

“TBV bae emi prisentem full kaveredge taem oli openem mo closem trifala Wol Kap turnamen, olgeta match evriwan mo special ripot evridei”, Mr Herman I talem.