22/10/2021

Wok bae iko hed blong upgradem Vila Sentral Hospital

Wok bae iko hed blong upgradem Vila Sentral Hospital, VCH, long Port Vila, blong help impruvum helt servis blong ol pipol.

Mo mane blong mekem developmen ia bae i kam long kavman blong Australia.

Minista blong Helt, Jerome Ludvaune mo Hai Komisina blong Australia long Vanuatu, Jenny Da Rin i officiali lonjem wok blong upgrade ia, long wan seremoni long Wednesdei 14 June long Vila Sentral Hospital.

Upgrade wok long VCH bae hemi includim ripea long laboratori mo x-ray bilding, impruvmen long thieta or ples we oli stap operatem man long hem, we hemi includim 2 thieta rum mo wan stoa rum.

Haus ded, or morgue, bae i kat moa ruf long hem, mo everi bilding long hospital bae oli wirem bagegan.

Hai Komisina Da Rin i talem se VCH i stap kivim helt kea long fulap tausen pipol blong Vanuatu, mo kavman blong Australia i klad blong sapotem kavman blong Vanuatu blong impruvum helt fasiliti ia.

Source: Gabriel Vusilae